رضا شاه در دوران قزاقی و زمان خدمت در آتریاد همدان صاحب دختری به نام ‹همدم السلطنه› شده بود كه كسی از مشخصات مادر او اطلاع درستی نداشت . (این دختر بعد از انقلاب اسلامی هم در ایران زندگی می كرد .)

بعد با دختر یكی از فرماندهان دیوزیون قزاق به نام تاج الموك ازدواج كرد . رضا شاه از این زن دارای چهار فرزند به نام های شمس ، محمد رضا ، اشرف و علیرضا شد . رضا شاه برای تاج الملوك در سعد آباد كاخ بزرگی درست كرده بود كه به نام كاخ ملكه ی مادر معروف شده بود .

تاج الملوك چون مادر ولیعهد بود ارج و قرب خاصی پیش رضاشاه داشت و مقام اول سعد آباد محسوب می شد .

رضا شاه در 1306 همسر جدیدی اختیار كرد كه ملكه توران نام داشت و غلامرضا پهلوی فرزند اوست . توران از خانواده ی قاجار و صاحب جمال و وجاهت بود به همین خاطر هدف تیر های زهرآگین حسادت زنانه ی تاج الملوك قرار گرفت و پس از یك سال زندگی در سعدآباد عطای همسری رضاشاه را به لقای آن بخشید و از شاه جدا شد .

بعدا رضا شاه با دختر مجلل الدوله ی دولتشاهی (نواده ی فتحعلیشاه قاجار) ازدواج كرد كه حاصل آن 5 فرزند به اسامی عبدالرضا ، احمد رضا ، محمودرضا ، فاطمه و حمید رضا بودند .

تاج الملوك زندگی بر این زن نیز تنگ كرد بطوریكه رضا شاه او را از كاخ سعد آباد بیرون آورد و به كاخ شهری (كاخ گلستان – شمال میدان ارك امروز) برد.

منبع:من و فرح پهلوی نوشته ی اسكندر دلدم
تاریخ : جمعه 29 دی 1391 | 02:30 ب.ظ | نویسنده : پرستو فرقانی طوسی | نظرات