تبلیغات
هفت آسمون seven heaven - مراسم بند اندازون در قدیم
بند اندازون:
در فاصله روزی که دعوت به عمل آمد تا روز عقد مراسمی انجام مِی گ رد که از جمله بند اندازون است. روز بنداندازون به وس له مادر عروس تع ن می شود و به خانه داماد خبر می دهند که ما می خواه م فلان روز خانم عروس را بند ب نداز م و چقدر خوشحال می شو م اگر شما هم باش د. مادر شوهر اگر خودش هم نتواند برود دو سه نفر را به خانه عروس می فرستد و در آنجا ضمن شادی و کل و واسونک چند نفر زن مدعو، به همراه زن بندانداز عروس را بند می اندازند. البته به غ ر از عروس، زنانی هم که با او هستند بند می اندازند. معمولاً هنگام بنداندازی عروس، واسونک ها ی از ا ن قب ل خوانده می شود:
 
از فروغ روی عروس، شب شده مانند روز

شب شد و دوماد ن ومد شمع و لاله کم بسوز

خ ر بب نی ننه عروس ، ا ن گل از خونت درار

شب ک و منزل هزار و چشم داماد انتظار

 
بالاخره بند اندازون عروس در م ا ن کل زدن زنان و واسونک خوانی و نقل افشانی روی سر عروس تمام می شود.
٭ حمام رفتن :
کی از مراسمی که در سابق تشر فاتی داشت، حمام بردن عروس است درسابق برای حمام رفتن مادر داماد به مادر عروس پ غام می داد که ما فلان روز عروس خانم را می خواه م به حمام ببر م که هم اطلاع است و هم اجازه و هم دعوت. در روز موعود با چندی که در مراسم بند اندازون بوده اند به حمام می رفتند مادر داماد قبلاً وسا لی به شرح ز ر برای عروس به حمام می فرستاد وضمناً ب نه دار و استاد حمام را هم در جر ان می گذاشت که رعا ت احترامات را بکنند وحتی بعضی اوقات برای بعضی از عروس ها حمام قرق می شد که به استثنای عروس و ارانش و کسانی که از اران داماد با او به حمام رفته اند کسی داخل حمام نشود و ا ن مسؤول ت را استاد حمامی به پاس احترام و حرمت خانواده عروس و داماد خلاصه اگر از خانواده های سرشناس بودند برعهده می گرفت و البته انعام و ش ر نی خوبی هم در افت می داشت وسا ل عبارت بودند از: حنا، گل سرشور، سف د آب، شانه تخته ای، حوله بزرگ، سوزنی، بقچه، و غ ره. زن دا ره زنی را هم سر ب نه می فرستادند و هم ن که عروس وارد می شد کل می زدند. زن حنابند معمولاً کارگر حمام بود برای حنا بستن اول سر، بعد دست و بعد پنجه های پای عروس را بر می گز دند و موقع حنا بستن واسونک ها ی از ا ن قب ل خوانده می شد:
 

گلش از مکه ب ارم آبش از امام رضا

ی حمومی س ت بسازم حمومای حاجی رضا

داغ فرزندنت نب نی شط مرواری ببند

آی حنابند آی حنابند ا ن حنا عالی ببند

 
بعد از عروس و م همانان با چای و شربت (سرب نه) پذ را می شد و انعام و ش ر نی استاد حمام و شاگردان حمام ن ز
داده می شد و بعد همگی به خانه عروس می رفتند و درآنجا غذا صرف می کردند.
٭ عقد :
مراسم عقد پرشکوه تر ن مراسم پ ش از عروسی است برای ا ن کار ته ه وس له پذ را و انجام آن همگی با داماد است و مراسم در خانه عروس صورت می گ رد. کلوچه، مسقطی، لوز، باقلوا، نقل خراش، پن ر، نان، سبزی، م وه به علاوه م وه و ش ر نی و کله قند جداگانه با کاغذهای رنگی زرورق پ چی شده آنهارا در س نی های متعدد گذاشته روی سر چند نفر حمال می گذارند و روی س نی ها پارچه های توری رنگی نازکی می کشندو به خانه عروس می فرستند .
٭ سفره عقد :
در بقچه و سوزنی که معمولاً ترمه است رو به قبله می گسترند و ک جانمازی ز با بالای آن قرار می دهند. چهار تا لاله کاسه دار را در چهار گوش آن می گذارند و شمع های داخل لاله ها را می افروزند. آ نه را طوری قرار می دهند که برابر عروس قرار می گ رد. مقداری ش ر نی که در خونچه است, در ک طرف عروس و اسپند دود کرده را درطرف د گرش می نهند. مقداری نمک ن ز در ک ک سه کرده و ز ر پای عروس می گذارند که درشب عروسی در برنجی که درخانه داماد طبخ می شود, ر خته شود. عروس را روی سوزنی و برابر جانماز و آ نه ای که بالای آن قرار داده اند می نشانند. البته با د رو به قبله قرار گ رد. ک جلد کلام الله مج د در دامنش می گذارند که سوره وسف ا سوره مر م را در برابرچشم ها ش می گشا ند که چشم عروس بدان باشد. ک زن ک بخته (مراد زنی است که ک شوهر کرده و خوشبخت باشد) دوتکه ا دوکله قند را در دست می گ رد تا هنگام خطبه خوانی روی سر عروس بسا د . عروس از زمانی که پای سفره عقد می نش ند تا خطبه خوانی مرتباً با د بگو د ( ا عز ز باعزت) هنگام خطبه ه چ دختری نبا د در اتاق باشد چون معتقدند که بخت چن ن دختری بسته خواهد شد و دختری که بختش بسته شود د ر شوهر خواهد کرد و ا اصلاً بی شوهر خواهد ماند. مقداری عنبر که آن را عمبر می گو ند در هاوانی ر خته و آن را می کوبند و مرتباً می گو ند (عروس عمبر، دوماد گربه) که مراد از آن بوی عطر عنبر است که فوق العاده مورد علاقه گربه است و ا ن به من آن است که داماد عروس را چون گربه که عاشق بوی عنبر است دوست بدارد. ضمناً قفلی را هم به دست عروس می دهند که هنگام خطبه خوانی قفل کند و بالاخره عاقد حاضر می شود بعد از تشر فات مقدماتی که کسب اطلاعات عاقد درباره طرف ن و ش ود آنهاست و م زان مهر ه و غ ره عاقد وارد اطاق عروس می شود. معمولاً خطبه سه بار خوانده می شود و عروس در مرتبه سوم ا دفعات بعد ( بله) را می گو د. ضمن خطبه خوانی دو نفر زن ک بخته با د درطرف ن عروس بنش ند و مدام با آرنج به پهلوی او بزنند و او را تشو ق و ترغ ب به گفتن بله کنند.
ضمناً مقداری ماست که کمی (تربت) در آن ر خته اند جلو عروس می آورند که با د با انگشت کوچکش کمی از آن را بخورد هم ن که عروس بله را گفت داماد وارد اطاق می شود بعد عروس و داماد مقداری گلاب روی کد گر می پاشند بعد از بله گفتن همه زنان کل می زنند و سکه روی سر عروس و داماد پاش ده می شود و عروس کل د قفلی را هم که بسته است به دست کی از بستگانش می دهند تا شب عروسی نگهدارد.
نان و پن ر و سبزی را در م ان حاضر ن تقس م می کنند و عده ای سعی می کنند که کی دو بسته از آن را به خانه ببرند و عق ده دارند نان نشان برکت و پن ر ما ه زندگی و سبزی تفألی است و بر سبز بخت شدن عروس و سرسبزی و شادی داماد. به علاوه می گو ند هر بسته نان و سبزی که دست عروس به آن بخورد، ا ن خاص ت را پ دا می کند که هرکس بخورد، هرگز دندان درد نمی گ رد. بعد از خطبه عروس و داماد هدا ا به کد گر می دهند که هد ه داماد به عروس شامل انگشتر، دستبند، و ا س نه ر ز است و هد ه عروس به داماد ن ز انگشتر است. زنان عق ده دارند که با د حتماً پسر بچه کوچکی ر به جای عروس نشاند تا عروس و داماد صاحب پسر شوند. هنگام عقد ن ز واسونک های متناسبی خوانده می شود . ازجمله :
 
جون زلف آقا جون ت بوگو چن مهرت کن م

اومد م عقدت کن م و نومد م س لت کن م

آت ش بنداز تو سماور تا چا م ل بکن م

اومد م عقدت کن م و نومد م س لت کن م

 
عقا دی درمورد مراسم عقد وجود دارد که شامل موارد ز راست. وقتی عروس از جا بلند می شود هر دختری سر جا ش بنش ند، زود به خانه بخت می رود.
اگر در خلال عقد تا روز عروسی کی از بستگان داماد بم رد، عروس شکار شده است. نان و پن ر و سبزی عقد را به هر دختری که بدهند بخورد، زود شوهر می کند. زنی که روی سر عروس قند می سا د با د ک زن شوهر کرده و خوشبخت باشد چون در غ ر ا ن صورت عروس به سرنوشت او دچار می شود. عروس موقع عقد با د لباس سف د ا سبز بپوشد و ابر شم سبزی را هم به دور گردن خود ب ندازد، محل گسترش سفره عقد با د درطبقه پا ن ساختمان باشد نه طبقه دوم ا بالاتر چون ز ر طبقه دوم به بالا پوک است وزندگی زناشوئ عروس و داماد دوامی نخواهد داشت. بردن هدا ای اع اد به خانه عروس از رسوم د گر است که در اع اد مذهبی مانند ع د فطر، ع د مولود، تولد حضرت علی(ع)، ع د غد رخم و غ ره صورت می گ رد که ا ن هدا ا معمولاً فاصله ب ن عقد و عروسی به خانه عروس فرستاده می شود که شامل م وه و ش ر نی است و هدا ا را معمولاً در س نی های بزرگ قرا می دهند و روی آنها را پارچه های نازک رنگارنگ می کشند و روی سر چند نفرگذاشته می فرستند. در روز ع د قربان علاوه بر ش ر نی و م وه گوسفندی ن ز به خانه عروس فرستاده می شود و پارچه سبز رنگی را هم به دور گردن گوسفند می بندند و سرو پ شانی و دست و پای گوسفند را ن ز رنگ می کنند .چنانچه ع د نوروز در م ان باشد، از سوی داماد هد ه جالبی ن ز به مناسبت نوروز برای عروس فرستاده می شود ا ن هد ه شامل ز نت آلات از فلزات گرانق مت است.تاریخ : جمعه 4 اسفند 1391 | 07:29 ب.ظ | نویسنده : پرستو فرقانی طوسی | نظرات